(1) Ve salgından sonra, Tanrı, Moşe’ye ve Koen Aaron’un oğlu Elazar’a konuşarak [şöyle] dedi:

(2) “Yirmi yaş ve üstündeki tüm Bene-Yisrael toplumunun nüfusunu – Yisrael’de orduya katılabilecek herkesi – atasal ailelerine göre belirleyin.”

(3) Moşe ve Koen Elazar onlarla Moav ovalarında, Yarden’in Yeriho’nun [karışısında kalan] kıyısında konuşup [şöyle] dediler:

(4) “Tıpkı Tanrı’nın Moşe’ye ve Mısır Ülkesi’nden çıkan Bene-Yisrael’e emretmiş olduğu şekilde, yirmi yaş ve üstündekiler [sayılacak].”

(5) Reuven, Yisrael’in behoru[ydu]. Reuven-oğulları [şunlardır]: Hanoh[’tan] Hanohi ailesi, Palu’dan Palui ailesi,

(6) Hetsron’dan Hetsroni ailesi, Karmi’den Karmi ailesi.

(7) Reuveni aileleri bunlardır. Sayıları 43.730’du.

(8) Palu’nun oğulları: Eliav.

(9) Eliav’ın oğulları: Nemuel, Datan ve Aviram. [Bunlar, halkı] Tanrı’ya karşı kışkırttıkları sırada Korah’ın yandaşları içinde [yer alıp Yisrael’i] Moşe’ye ve Aaron’a karşı ayaklandıran cemaatin temsilcileri olan Datan ve Aviram’dır.

(10) Toprak, ağzını açıp onları yutmuştu – ve Korah’ı. [Bu olay,] Cemaat, [Tanrısal] ateşin iki yüz elli kişiyi tüketmesiyle öldüğünde [meydana gelmiş] ve [Datan ile Aviram birer] ibret olmuşlardı.

(11) Ancak Korah’ın oğulları ölmemişlerdi.

(12) Ailelerine göre Şimon-oğulları [şunlardır]: Nemuel’den Nemueli ailesi, Yamin’den Yamini ailesi, Yahin’den Yahini ailesi,

(13) Zerah’tan Zarhi ailesi, Şaul’dan Şauli ailesi.

(14) Şimoni aileleri bunlardır: 22.200 [kişi].

(15) Ailelerine göre Gad-oğulları [şunlardır]: Tsefon’dan Tsefoni ailesi, Hagi’den Hagi ailesi, Şuni’den Şuni ailesi,

(16) Ozni’den Ozni ailesi, Eri’den Eri ailesi,

(17) Arod’dan Arodi ailesi, Areli’den Areli ailesi.

(18) Sayılarına göre Gad-oğulları aileleri bunlardır: 40.500 [kişi].

(19) Yeuda’nın [ilk] oğulları Er ve Onan’dı. [Ancak] Er ve Onan Kenaan Ülkesi’nde ölmüştü.

(20) [Dolayısıyla geriye kalan] Yeuda-oğulları, ailelerine göre şöyleydi: Şela’dan Şelani ailesi, Perets’ten Partsi ailesi, Zerah’tan Zarhi ailesi.

(21) Perets’in oğulları şöyleydi: Hetsron’dan Hetsroni ailesi, Hamul’dan Hamuli ailesi.

(22) Sayılarına göre Yeuda aileleri bunlardır: 76.500 [kişi].

(23) Ailelerine göre Yisahar-oğulları [şunlardır]: Tola[’dan] Tolai ailesi, Puva’dan Puni ailesi,

(24) Yaşuv’dan Yaşuvi ailesi, Şimron’dan Şimroni ailesi.

(25) Sayılarına göre Yisahar aileleri bunlardır: 64.300 [kişi].

(26) Ailelerine göre Zevulun-oğulları [şunlardır]: Sered’den Sardi ailesi, Elon’dan Eloni ailesi, Yahleel’den Yahleeli ailesi.

(27) Sayılarına göre Zevuloni aileleri bunlardır: 60.500 [kişi].

(28) Ailelerine göre Yosef-oğulları: Menaşe ve Efrayim.

(29) Menaşe-oğulları [şunlardır]: Mahir’den Mahiri ailesi. Mahir, Gilad’a baba olmuştu. Gilad’dan Giladi ailesi.

(30) Gilad’ın oğulları şunlardır: İezer[’den] İezri ailesi, Helek’ten Helki ailesi

(31) ve Asriel[’den] Asrieli ailesi ve Şehem[’den] Şihmi ailesi

(32) ve Şemida[’dan] Şemidai ailesi ve Hefer[’den] Hefri ailesi.

(33) Hefer’in oğlu Tselofhad’ın oğlu olmamıştı – sadece kızları [vardı] ve Tselofhad’ın kızlarının isimleri Mahla, Noa, Hogla, Milka ve Tirtsa[’ydı].

(34) Menaşe aileleri bunlardır. Ve sayıları: 52.700 [kişi].

(35) Ailelerine göre Efrayim-oğulları şunlardır: Şutelah’tan Şutalhi ailesi, Beher’den Bahri ailesi, Tahan’dan Tahani ailesi.

(36) Ve Şutelah’ın oğulları şunlardır: Eran’dan Erani ailesi.

(37) Sayılarına göre Efrayim aileleri bunlardır: 32.500 [kişi]. Yosef-oğulları bunlardır.

(38) Ailelerine göre Binyamin-oğulları [şunlardır]: Bela’dan Bali ailesi, Aşbel’den Aşbeli ailesi, Ahiram’dan Ahirami ailesi,

(39) Şefufam’dan Şufam ailesi, Hufam’dan Hufami ailesi.

(40) Bela’nın oğulları Ard ve Naaman’dı: [Ard’dan] Ardi ailesi, Naaman’dan Naami ailesi.

(41) Ailelerine ve sayılarına göre Binyamin-oğulları bunlardır: 45.600 [kişi].

(42) Ailelerine göre Dan-oğulları şunlardır: Şuham’dan, Şuhami ailesi. Ailelerine göre Dan aileleri bunlardır.

(43) Sayılarına göre tüm Şuhami aileleri 64.400 [kişidir].

(44) Ailelerine göre Aşer-oğulları [şunlardır]: Yimna’dan Yimna ailesi, Yişvi’den Yişvi ailesi, Beria’dan Berii ailesi.

(45) Beria’nın oğullarında: Hever’den Hevri ailesi, Malkiel’den Malkieli ailesi.

(46) Aşer’in kızının ismi Serah’tı.

(47) Sayılarına göre Aşer-oğulları aileleri bunlardır: 53.400 [kişi].

(48) Ailelerine göre Naftali-oğulları [şunlardır]: Yahtseel’den Yahtseeli ailesi, Guni’den Guni ailesi,

(49) Yetser’den Yitsri ailesi, Şilem’den Şilemi ailesi.

(50) Ailelerine göre Naftali aileleri bunlardır ve sayıları 45.400’dür.

(51) Bene-Yisrael’in sayıları şöyledir: 601.730 [kişi].

(52) Tanrı, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:

(53) “Ülke miras olarak, [sayılan] isim adedine göre bunlar arasında paylaştırılacaktır.

(54) Kalabalık olanın mirasını büyük, az [nüfuslu] olanın mirasını küçük tutacaksın. Herkese mirası nüfusuna göre verilecektir.

(55) “Ancak [yetkili kişi] Ülke’yi kurayla paylaştıracak, [aileler] atasal kabilelerinin isimlerine göre miras alacaklardır.

(56) Hem kalabalık hem de az [nüfuslu] olanların mirası kuraya göre paylaştırılacaktır.”

(57) Ve ailelerine göre Levi[ kabilesi]nin sayıları şöyledir: Gereşon’dan Gereşuni ailesi, Keat’tan Keati ailesi, Merari’den Merari ailesi.

(58) Levi aileleri şunlardır: Livni ailesi, Hevroni ailesi, Mahli ailesi, Muşi ailesi, Korhi ailesi. Keat, Amram’a baba olmuştu.

(59) Amram’ın karısının ismi, Levi’nin kızı Yoheved’di – ki [karısı] onu Levi’ye Mısır’da doğurmuştu. [Yoheved,] Amram’a Aaron’u, Moşe’yi ve ablaları Miryam’ı doğurdu.

(60) Aaron’a Nadav, Aviu, Elazar ve İtamar doğdu.

(61) Ancak Nadav ve Aviu, Tanrı’nın Huzuru’nda yetkisiz bir ateş getirdikleri sırada ölmüşlerdi.

(62) [Leviler’in] Sayıları 23.000’di. [Bu] Bir aylık ve üstündeki tüm erkekler[in sayısıydı]. Nitekim [Leviler] Bene-Yisrael’in içinde sayılmamışlardı, çünkü onlara Bene-Yisrael’in içinde miras verilmemişti.

(63) [Tüm] Bunlar Bene-Yirael’i Moav ovalarında, Yarden’in Yeriho’nun [karışısında kalan] kıyısında sayan Moşe ile Koen Elazar’ın saydıklarıdır.

(64) Bunların içinde, Bene-Yisrael’i [daha önce] Sinay çölünde saymış olan Moşe ile Koen Aaron’un saydıklarından kimse yoktu.

(65) Zira Tanrı onlarla ilgili olarak “Kesinlikle çölde ölecekler” demiş, [sonuç olarak] Kalev ben Yefune ve Yeoşua bin Nun haricinde onlardan kimse kalmamıştı.