(1) Tanrı, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:

(2) “Bene-Yisrael’in intikamını Midyaniler’den al. Sonra [ölecek ve] halkına katılacaksın.”

(3) Moşe halka şöyle konuştu: “İçinizden orduya adamlar seferber edin. [Bu kişiler] Midyan’dan Tanrı’nın intikamını almak üzere Midyan’ın üstüne [gidecekler].

(4) Kabile başına bin [kişi olmak üzere], Yisrael’in tüm kabilelerinden orduya [asker] gönderin.”

(5) Yisrael’in binlerinden, kabile başına bin [asker] teslim edildi – [böylece] orduya seferber edilenler [toplam] 12.000 [kişiydi].

(6) Moşe onları – ordu için kabile başına bin [askeri] – onları ve elinde kutsal eşyalar ve çalınacak borazanlar [olmak üzere] Koen Elazar’ın oğlu Pinehas’ı orduya gönderdi.

(7) [Seferber edilenler,] Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu şekilde Midyan’a saldırdılar ve tüm [yetişkin] erkekleri öldürdüler.

(8) [Bunların] Cesetlerinin yanında Midyan krallarını da öldürdüler: Evi’yi, Rekem’i, Tsur’u, Hur’u ve Reva’yı – beş Midyan kralı. Ayrıca Bilam ben Beor’u kılıçla öldürdüler.

(9) Bene-Yisrael, Midyan’ın kadınlarını ve çocuklarını esir aldılar ve tüm hayvanlarını, tüm sürülerini ve tüm servetlerini yağmaladılar.

(10) İkamet bölgelerindeki tüm şehirlerini ve tüm tapınaklarını ateşe verdiler

(11) ve tüm ganimeti ve insandan hayvana, ele geçirdikleri tüm [canlıları yanlarına] aldılar.

(12) Tutsakları, ele geçirilen [hayvanları] ve ganimeti Yarden’in Yeriho[’ya bakan karşı] kıyısında [bulunan] kampa, Moşe’ye, Koen Elazar’a ve tüm Yisrael cemaatine getirdiler.

(13) Moşe, Koen Elazar ve cemaatin tüm başkanları onları karşılamak üzere kampın dışına çıktılar.

(14) Moşe, ordunun komutanlarına, savaştan dönen binbaşılarla yüzbaşılara öfkelendi.

(15) Moşe onlara “Tüm kadınları hayatta mı bıraktınız?!” dedi.

(16) “Bilam’ın sözü doğrultusunda, Peor uğruna, Tanrı’ya sadakatsizlik ettirmek için Bene-Yisrael’e [tuzak] olanlar bunlardı! – ki [sonuçta] Tanrı’nın cemaatinde salgın gerçekleşmişti!

(17) Şimdi… Çocuklarda tüm erkekleri öldürün. Bir erkekle yatmaya uygun her kadını da öldüreceksiniz.

(18) Ama kadınlar içinde, erkekle yatmaktan anlamayan çocukları kendiniz için hayatta bırakın.

(19) “Size gelince… Yedi gün boyunca [ana] kampın dışında kamp kurun – adam öldüren ve bir cesede temas eden herkes. Üçüncü ve yedinci gün paklanacaksınız. Siz[e] ve tutsaklarınız[a ait]

(20) tüm giysiler, tüm deri mamulleri, keçiden elde edilen tüm eşyalar ve tüm ahşap aletler [de] paklanmalıdır.”

(21) Koen Elazar, savaşa gelen ordu mensuplarına “Bu, Tanrı’nın Moşe’ye emrettiği Tora hükmüdür” dedi.

(22) “Yalnız; altın, gümüş, bakır, demir, kalay ve kurşun için [ayrıca şunları da yapmalısınız]:

(23) Ateşte kullanılan her şey, [siz onu] ateşten geçirdikten sonra arınacaktır – ancak serpme suyuyla paklanmalıdır.Ateşte kullanılmayan her şeyi ise sudan geçirmelisiniz.

(24) “Yedinci gün, [bedeninizi ve] giysilerinizi mikveye daldırıp arınacaksınız. Sonra kampa girebilirsiniz.”

(25) Tanrı, Moşe’ye şöyle dedi:

(26) “Tutsak olarak ele geçirilen insanların ve hayvanların miktarını hesapla – sen, Koen Elazar ve cemaatin atasal [ailelerinin] başkanları.

(27) Ele geçirilen [canlıları,] orduya katılıp savaşa tutuşanlarla tüm cemaat arasında ikiye böl.

(28) “Orduya katılan savaşçı adamlar[ın payın]daki insanlardan, sığırdan, eşeklerden ve davardan, Tanrı Adına 1/500’lük bir vergi ayır.

(29) [Bunu, onlara düşen] Yarı-paydan alıp, Tanrı Adına bağış olarak Koen Elazar’a ver.

(30) “Bene-Yisrael’in yarı-payından ise, insanlardan, sığırdan, eşeklerden, davardan ve [diğer] tüm hayvanlardan 50’de bir pay al ve onları Tanrı’nın Mişkanı’nın nöbetini tutan Leviler’e ver.”

(31) Moşe – ve Koen Elazar – Tanrı’nın Moşe’ye emrettiği şekilde yaptı.

(32) Ordu mensuplarının yağmaladıkları çapulun dışında ele geçirilenler şöyleydi: 675.000 davar,

(33) 72.000 sığır,

(34) 61.000 eşek

(35) ve erkekle yatmaktan anlamayan kadınlardan [oluşan] insanlar – toplam 32.000 kişi.

(36) Orduyla çıkanlara düşen yarı-pay: Davar sayısı: 337.500 [baş].

(37) Davardan Tanrı Adına [ayrılan] vergi 675 [baş hayvandı].

(38) Sığır: 36.000 [baş]. Tanrı Adına [bunlardan ayrılan] vergi 72 [baş hayvandı].

(39) Eşekler: 30.500 [baş]. Tanrı Adına [bunlardan ayrılan] vergi 61 [baş hayvandı].

(40) İnsanlar: 16.000 [kişi]. Tanrı Adına [bunlardan ayrılan] vergi 32 kişiydi.

(41) Moşe, Tanrı Adına bağış [olarak ayrılan] vergiyi, Tanrı’nın Moşe’ye emrettiği şekilde Koen Elazar’a verdi.

(42) Moşe’nin savaşan kişilerden ayırdığı, Bene-Yisrael’e ait diğer yarı-paya gelince...

(43) Cemaatin davardaki yarı-payı 337.500 [baş hayvandı.

(44) Ayrıca] 36.000 sığır,

(45) 30.500 eşek

(46) ve 16.000 insan [vardı].

(47) Moşe, Bene-Yisrael’in yarı-payındaki insan ve hayvanlardan 1/50’lik payı aldı ve onları, Tanrı’nın Moşe’ye emrettiği şekilde, Tanrı’nın Mişkanı’nın nöbetini tutan Leviler’e verdi.

(48) Ordunun binlerinin komutanları, binbaşılar ve yüz-başılar Moşe’ye yaklaştılar

(49) ve Moşe’ye “[Biz] Kulların, emrimiz altındaki savaşçı kişilerin nüfusunu belirlediler” dediler. “Bizden tek kişi [bile] eksilmemiş!

(50) [Bu nedenle] Tanrı Adına korban getireceğiz. Altın eşyalar, halhal, bilezik, yüzük, küpe ve vücut süsleri bulmuş herkes, Tanrı’nın Huzuru’nda canlarımız için onarım sağlamak üzere [bunları bağışlamayı arzuluyor].”

(51) Moşe – ve Koen Elazar – bu altını onlardan aldı; [ayrıca] tüm iş aletlerini.

(52) Tanrı Adına bağışladıkları tüm bağış altını 16.750 şekeldi. [Bu miktar] Binbaşılar ve yüzbaşılar tarafından [bağışlanmıştı.

(53) Diğer] Ordu mensupları ise her biri kendi yağmaladığını aldı.

(54) Moşe – ve Koen Elazar – bu altını bin[başı] ve yüzbaşı-lardan aldı ve onu, Tanrı’nın Huzuru’nda Bene-Yisrael adına bir hatırlatıcı olması için Buluşma Çadırı’na getirdi.