(1) Aaron'un - ve Moşe'nin - Tanrı'nın Moşe'ye Sinay dağında konuştuğu günkü soyu şöyledir:

(2) Aaron'un oğullarının isimleri şunlardır: Behor [olan] Nadav; Aviu, Elazar ve İtamar.

(3) Aaron'un, Koenlik etmek üzere yetkili kılınan, meshedilmiş Koen oğullarının isimleri bunlardı.

(4) Nadav ve Aviu, Sinay çölündeyken, Tanrı'nın Huzuru'nda yetkisiz bir ateş getirdikleri sırada, Tanrı'nın Huzuru'nda ölmüşlerdi. Çocukları yoktu. [Bu yüzden] Babaları Aaron hayatta olduğu sürede [sadece] Elazar ve İtamar Koenlik yaptılar.

(5) Tanrı, Moşe'ye konuşarak [şöyle] dedi:

(6) "Levi kabilesini yaklaştır ve onu Koen [Gadol] Aaron'un huzurunda hazır et. [Bu kabilenin mensupları] Ona hizmet edeceklerdir.

(7) Mişkan'ın hizmetinin görülmesi için, [Aaron'un] ve tüm toplumun Buluşma Çadırı'nın önündeki sorumluluklarını [Leviler] koruyacaklardır.

(8) [Yine,] Mişkan'ın hizmetinin görülmesi için, Buluşma Çadırı'nın tüm eşyalarını ve Bene-Yisrael'in sorumluluklarını [da onlar] koruyacaklardır.

(9) "Leviler'i Aaron'a ve oğullarına teslim et. Onlar Bene-Yisrael'den [ayrılıp, Aaron'a] verilmişlerdir.

(10) "Aaron'u ve oğullarını da [özel olarak] görevlendir - Koenlik [özellik]lerini korusunlar. [Bu göreve] Yaklaşan yetkisiz kişi ölecektir."

(11) Tanrı, Moşe'ye konuşarak [şöyle] dedi:

(12) "Ve Ben… İşte! Leviler'i, Bene-Yisrael'e mensup tüm behorların [yani] rahim açanların yerine Bene-Yisrael'in içinden [ayırıp Kendi özel hizmetime] aldım. Leviler Bana ait olacaklar.

(13) Zira tüm behorlar Bana aittir. Mısır Ülkesi'nde tüm behorları öldürdüğüm zaman, Yisrael'deki, insandan hayvana kadar tüm behorları Kendi Adım'a kutsal kılmıştım. [Daima] Bana ait kalacaklardır - Ben Aşem'im."

(14) Tanrı, Moşe'ye Sinay çölünde konuşarak [şöyle] dedi:

(15) "Levi-oğullarını atasal evlerine ve ailelerine göre say. Bir aylık ve üstündeki tüm erkekleri sayacaksın."

(16) Moşe, emir aldığı şekilde, onları Tanrı'nın Sözü'yle saydı.

(17) İsimleriyle, Levi'nin oğulları şunlardı: Gereşon, Keat ve Merari.

(18) Ailelerine göre Gereşon'un oğulları şunlardı: Livni ve Şimi.

(19) Ailelerine göre Keat'ın oğulları: Amram ve Yitsar, Hevron ve Uziel.

(20) Ailelerine göre Merari'nin oğulları: Mahli ve Muşi. Atasal evlerine göre Levi aileleri şunlardı:

(21) Gereşon'un, [yani] Livni ailesi ve Şimi ailesi[nin - zira] Gereşuni aileleri bunlardı -

(22) sayımları, bir aylık ve üstündeki tüm erkeklerin sayısına göre [yapılmıştı]. Sayımları[nın sonucu] 7.500'dü.

(23) Gereşuni aileleri Mişkan'ın arkasında kamp kuracaklardı; [yani] batıda.

(24) Gereşuniler'in atasal ev başkanı Elyasaf ben Lael'di.

(25) Gereşon-oğullarının Buluşma Çadırı ile ilgili sorumluluğu, Mişkan['ın goblenleri] ve çadır, [Mişkan'ın] örtüsü, Buluşma Çadırı'nın girişindeki perde,

(26) avlunun asma perdeleri, Mişkan ve Mizbeah'ı çevreleyen avlunun girişindeki paravan ve [Mişkan'ın] kordonları ile [avluya ait] tüm işler [olacaktı].

(27) Ve Keat'ın, [yani] Amrami ailesi, Yitsari ailesi, Hevroni ailesi ve Uzieli ailesi[nin - zira] Keati aileleri bunlardı -

(28) bir aylık ve üstündeki tüm erkeklerin sayısına göre [sayımlarının sonucu] 8600'dü. [Bu ailelerin üyeleri] Kutsiyet nöbeti koruyucuları [olacaklardı].

(29) Keat-oğullarının aileleri Mişkan'ın kenarı boyunca, güneyde kamp kuracaklardı.

(30) Keati ailelerinin atasal ev başkanı Elitsafan ben Uziel'di.

(31) [Bu ailelerin] Sorumluluğu ise, Sandık, Masa, Menora, Mizbeahlar, [tüm bu kutsal eşyaların] hizmetinde kullanılan kutsal gereçler, ayıraç ve ona ait tüm işler [olacaktı].

(32) Levi [ailesinin] başkanlarının amiri, Koen [Gadol] Aaron'un oğlu Elazar [olacaktı]. Kutsiyet nöbeti koruyucularının yönetimi [de ona ait olacaktı].

(33) Merari'nin, [yani] Mahli ailesi ve Muşi ailesi[nin - zira] Merari aileleri bunlardı -

(34) bir aylık ve üstündeki tüm erkeklerin sayısına göre sayımları[nın sonucu] 6200'dü.

(35) Merari ailelerinin atasal ev başkanı Tsuriel ben Avihayil'di. Mişkan'ın kenarı boyunca kamp kuracaklardı; kuzeyde.

(36) Merari-oğullarının sorumluluğuna teslim edilenler, Mişkan'ın kalasları, sürgüleri, sütunları, yuvaları, tüm gereçleri ve tüm işleri [ile,

(37) Mişkan'ı] çevreleyen avlunun direkleri, [onların] yuvaları, çengelleri ve ipleriydi.

(38) Ön tarafta Mişkan'ın önünde; [yani] doğuda Buluşma Çadırı'nın önünde kamp kuracak olanlar ise Moşe, Aaron ve [onun] oğullarıydı. [Bu kişiler,] Bene-Yisrael'in sorumluluğu doğrultusunda Kutsal Mekan'ın nöbetini [onlar adına] tutacaklardı. [Zira] Yaklaşan yetkisiz kişi ölecekti.

(39) Moşe ve Aaron'un, Tanrı'nın Sözü doğrultusunda ailelerine göre saymış olduğu Leviler'in sayımlarının tümü[nün sonucu], bir aylık ve üstündeki tüm erkekler [göz önünde tutularak], 22.000'di.

(40) Tanrı, Moşe'ye "Bene-Yisrael'e ait, bir aylık ve üstündeki tüm erkek behorlarını say ve isimlerinin adedini belirle" dedi.

(41) "Benim Adıma - Ben Aşem'im - Bene-Yisrael'deki tüm behorların yerine Leviler'i alacaksın. [Ayrıca] Bene-Yisrael'in hayvanlarındaki tüm behorların yerine Leviler'in hayvanlarını [alacaksın]."

(42) Moşe, Tanrı'nın kendisine emretmiş olduğu şekilde, Bene-Yisrael'deki tüm behorları saydı.

(43) Bir aylık ve üstündeki tüm erkek behorların, isim adedine göre nüfusu 22.273 idi.

(44) Tanrı, Moşe'ye konuşarak [şöyle] dedi:

(45) "Leviler'i, Bene-Yisrael'deki tüm behorların yerine, Leviler'in hayvanlarını da [Bene-Yisrael'in behor] hayvanlarının yerine al. [Böylece] Leviler Bana ait olacaklar - Ben, Aşem'im.

(46) "[Ayrıca] Bene-Yisrael'in behorlarından, Leviler'e göre fazla olan 273 [kişinin] kurtarılma [bedeli] olarak

(47) [onlardan] kafa başına beşer şekel al. [Bu miktarı] Kutsiyet [konularındaki] şekel standardına göre alacaksın - [bu standarda göre] bir şekel, yirmi geradır.

(48) Parayı, [Bene-Yisrael'in behorlarından, Leviler'e göre] fazla olanların kurtarılma [bedeli olarak] Aaron'a ve oğullarına ver."

(49) Moşe, Leviler'ce kurtarılmış olanların üstüne aşan [behor]lardan, kurtarılma parasını aldı.

(50) Bene-Yisrael'in behorlarından aldığı bu para, kutsiyet [konularındaki] şekel standardına göre 1365 [şekeldi].

(51) Moşe, Tanrı'nın Sözü üzerine, kurtarılanların [karşılığı olan] bu parayı Aaron'a ve oğullarına verdi. [Tüm bunlar] Tanrı'nın Moşe'ye emretmiş olduğu şekilde [yapılmıştı].