(1) Edom olarak da bilinen Esav’ın soyu bunlardır:

(2) Esav eşlerini Kenaan kızlarından seçti: Hiti [ulusundan] Elon’un kızı Ada, Hivi [ulusundan] Tsivon’un kızı Ana’nın kızı Aolivama;

(3) [ve ayrıca] Yişmael’in kızı [ve] Nevayot’un kızkardeşi Basemat [ile evlendi].

(4) Ada; Esav’a Elifaz’ı doğurdu. Basemat ise Reuel’i doğurdu.

(5) Aolivama; Yeuş, Yalam ve Korah’ı doğurdu. Bu sayılanlar, Esav’a Kenaan Ülkesi’nde doğan oğullarıdır.

(6) Esav eşlerini, oğullarını, kızlarını, evinin tüm halkını, sürülerini, tüm hayvanlarını ve Kenaan Ülkesi’nde edindiği tüm mallarını aldı ve kardeşi Yaakov sebebiyle başka bir bölgeye gitti.

(7) Çünkü servetleri, birlikte yaşamaya elvermeyecek kadar çoktu ve yaşadıkları ülkeleri, sürüleri sebebiyle ikisini birden taşıyacak kapasitede değildi.

(8) Bu sebeple Esav dağlık Seir bölgesine yerleşti. Esav [burada] Edom [ulusu] haline geldi.

(9) Edom’un atası Esav’ın dağlık Seir bölgesindeki soyu bunlardır:

(10) Esav’ın oğullarının isimleri şunlardır: Esav’ın eşi Ada’nın oğlu Elifaz; Esav’ın eşi Basemat’ın oğlu Reuel.

(11) Elifaz’ın oğulları, Teman, Omar, Tsefo ve Gatam ve Kenaz’dı.

(12) Timna, Esav’ın oğlu Elifaz’ın odalığıydı ve Elifaz’a Amalek’i doğurdu. Bu sayılanlar Esav’ın eşi Ada’nın çocuklarıdır

(13) Bunlar da Reuel’in oğullarıdır: Nahat ve Zerah, şama ve Miza. Bunlar, Esav’ın eşi Basemat’ın çocuklarıdır.

(14) Esav’ın eşi (Tsivon’un kızı Ana’nın kızı) Aolivama’nın oğulları ise şunlardı: Esav’a, Yeuş, Yalam ve Korah’ı doğurmuştu.

(15) Esav oğullarının [orijinal kabile] reisleri şunlardır: Esav’ın Behor oğlu Elifaz’ın çocukları: Reis Teman, Reis Omar, Reis Tsefo, Reis Kenaz,

(16) Reis Korah, Reis Gatam, Reis Amalek. Bunlar Elifaz’ın Edom Ülkesi’ndeki reisleridir. Bu sayılanlar Ada’nın çocuklarıdır.

(17) Bunlar ise Esav’ın oğlu Reuel’in çocuklarıdır: Reis Nahat, Reis Zerah, Reis Şama, Reis Miza. Bunlar Reuel’in Edom Ülkesi’ndeki reisleridir. Bu sayılanlar Esav’ın eşi Basemat’ın çocuklarıdır.

(18) Bunlar ise Esav’ın eşi Aolivama’nın çocuklarıdır: Reis Yeuş, Reis Yalam, Reis Korah. Bunlar Esav’ın eşi [ve] Ana’nın kızı Aolivama’nın reisleridir.

(19) Esav’ın oğulları bunlardır ve bunlar da reisleridir. Edom [ulusunun temel yapısı] budur.

(20) Hori [ulusundan] Seir’in çocukları, ülkenin [orijinal] sakinleri şunlardır: Lotan, Şoval, Tsivon, Ana,

(21) Dişon, Etser ve Dişan. Bunlar Edom Ülkesi’nde Horiler’in Seir oğulları arasındaki reisleridir.

(22) Lotan’ın oğulları Hori ve Emam’dır. Lotan’ın kızkardeşi ise Timna’dır.

(23) Bunlar ise Şoval’ın oğullarıdır: Alvan, Manahat, Eval, Şefo ve Onam.

(24) Bunlar ise Tsivon’un çocuklarıdır: Aya ve Ana. Ana, çölde babası Tsivon’un eşeklerini güderken katırları [üretmeyi] keşfeden kişidir.

(25) Bunlar ise Ana’nın çocuklarıdır: Dişon ve (Ana’nın kızı) Aolivama.

(26) Bunlar ise Dişan’ın oğullarıdır: Hemdan, Eşban, Yitran ve Keran.

(27) Etser’in oğulları şunlardır: Bilan, Zaavan ve Akan.

(28) Dişan’ın oğulları şunlardır: Uts ve Aran.

(29) Hori reisleri şunlardır: Reis Lotan, Reis Şoval, Reis Tsivon, Reis Ana,

(30) Reis Dişon, Reis Etser, Reis Dişan. Bunlar Seir Ülkesi’nde Horiler’in reislerine göre kabileleridir.

(31) Bene-Yisrael üzerinde herhangi bir kral hüküm sürmeden önce Edom Ülkesi’nde hüküm süren krallar şunlardır:

(32) Beor’un oğlu Bela Edom’da krallık etti; başkentinin adı Dinava’ydı.

(33) Bela öldü; yerine, Zerah’ın oğlu, Botsra’lı Yovav kral oldu.

(34) Yovav öldü; yerine Temaniler’in ülkesinden Huşam kral oldu.

(35) Huşam öldü; yerine, Midyan’ı Moav çayırında yenilgiye uğratan, Bedad oğlu Adad kral oldu; başkentinin adı Avit’ti.

(36) Adad öldü; yerine Masreka’lı Samla kral oldu.

(37) Samla öldü; yerine Rehovot Anaar’lı Şaul kral oldu.

(38) Şaul öldü; yerine Ahbor’un oğlu Baal Hanan kral oldu.

(39) Ahbor’un oğlu Baal Hanan öldü; yerine Adar kral oldu. Başkentinin adı Pau, eşinin adı ise Meetavel’di; Me-Zaav’ın kızı Matred’in kızıydı.

(40) Ailelerine ve [kişilerin adlarıyla] isimlendirilmiş yerlerine göre, Esav’ın kabilelerinin isimleri şunlardır: Timna kabilesi, Alva kabilesi, Yetet kabilesi,

(41) Aolivama kabilesi, Ela kabilesi, Pinon kabilesi,

(42) Kenaz kabilesi, Teman kabilesi, Mivtsar kabilesi,

(43) Magdiel kabilesi, İram kabilesi. Bunlar, soylarına ait topraklardaki yerleşim yerlerine göre Edom’un kabileleridir. Esav [bu bölümde anlatıldığı şekilde] Edom’un atasıdır.