(1) Yisrael, kendisine ait olan her şeyle birlikte yolculuğa başladı ve Beer-şeva’ya geldi. [Orada,] Babası Yitshak’ın Tanrısı’na hayvanlar kesti.

(2) Tanrı, bir gece vizyonunda Yaakov’a konuştu. “Yaakov! Yaakov!” dedi. “Efendim”

(3) “Ben, babanın Tanrısı – Tanrı’yım. Mısır’a inmekten korkma. Çünkü seni orada büyük bir ulus haline getireceğim.

(4) Mısır’a seninle birlikte inecek, ayrıca seni oradan kesinlikle çıkaracağım. Yosef, elini [senin] gözüne yerleştirecektir”.

(5) Yaakov Beer-şeva’dan yola çıktı. Yisrael’in oğulları, babaları Yaakov’u, [kendi] çocuklarını ve eşlerini, Paro’nun onu [Yaakov’u] taşımak üzere göndermiş olduğu arabalarla taşıdılar.

(6) Sürülerini ve Kenaan Ülkesi’nde edindikleri servetlerini aldılar ve Mısır’a geldiler – Yaakov ve onunla birlikte tüm soyu.

(7) [Yaakov], Yanına oğullarını ve erkek torunlarını [aldı]; kızlarını, kız torunlarını ve tüm soyunu da kendisiyle birlikte Mısır’a getirdi.

(8) Mısır’a gelen Yisrael Halkı’nın isimleri şunlardır: Yaakov ve oğulları. Yaakov’un Behor oğlu Reuven’di.

(9) Reuven’in oğulları: Hanoh, Palu, Hetsron ve Karmi.

(10) Şimon’un oğulları: Yemuel, Yamin, Oad, Yahin, Tsohar ve Kenaani kadının oğlu Şaul.

(11) Levi’nin oğulları: Gereşon, Keat ve Merari.

(12) Yeuda’nın oğulları: Er, Onan, şela, Perets ve Zerah. Er ve Onan Kenaan Ülkesi’nde ölmüşlerdi. Perets’in oğulları olmuştu: Hetsron ve Hamul.

(13) Yisahar’ın oğulları: Tola, Puva, Yov ve Şimron.

(14) Zevulun’un oğulları: Sered, Elon ve Yahleel.

(15) Bu sayılanlar, Lea’nın, Padan Aram’da Yaakov’a doğurduğu oğullarıdır. Ayrıca [Yaakov’un] kızı Dina [da katıldığında, Yaakov’un] Tüm oğulları ve kızları [ayrıca torunları] ile birlikte, nüfus [şu aşamada] 33’tür.

(16) Gad’ın oğulları: Tsifyon, Hagi, Şuni, Etsbon, Eri, Arodi ve Areli.

(17) Aşer’in oğulları: Yimna, Yişva, Yişvi ve Beria; [ayrıca] kızkardeşleri Serah. Beria’nın oğulları: Hever ve Malkiel.

(18) Bu sayılanlar, Lavan’ın, kızı Lea’ya verdiği Zilpa’nın oğullarıdır. [Zilpa] Bunları Yaakov’a doğurdu – [torunlarla birlikte] 16 kişi.

(19) Yaakov’un eşi Rahel’in oğulları: Yosef ve Binyamin.

(20) Yosef’in Mısır Ülkesi’nde, On rahibi Poti Fera’nın kızı Asenat’ın ona doğurduğu oğulları oldu: Menaşe ve Efrayim.

(21) Binyamin’in oğulları: Bela, Beher, Aşbel, Gera, Naaman, Ehi, Roş, Mupim, Hupim ve Ard.

(22) Bu sayılanlar, Rahel’in, Yaakov’a doğan oğullarıdır – [torunlarla birlikte] tamamı 14 kişi.

(23) Dan’ın oğulları: Huşim.

(24) Naftali’nin oğulları: Yahtseel, Guni, Yetser ve Şilem.

(25) Bu sayılanlar, Lavan’ın, kızı Rahel’e verdiği Bila’nın oğullarıdır. [Bila] Bunları Yaakov’a doğurdu – [torunlarla birlikte] tamamı 7 kişi.

(26) Böylece, doğrudan [Yaakov’un] soyundan olan ve Yaakov’la birlikte Mısır’a gelen kişilerin tamamı – Yaakov’un oğullarının eşleri haricinde – toplam 66 kişidir.

(27) Yosef’in, Mısır’da kendisine doğan oğulları da iki kişiydi. Böylece Yaakov’un Mısır’a gelen ailesinin tamamı, 70 kişidir.

(28) [Yaakov] Yeuda’yı, Goşen’de kendisinden önce hazırlık yapması için önden Yosef’e gönderdi. [Diğerleri ise] Goşen bölgesine [daha sonra] vardılar.

(29) Yosef, savaş arabasını [bizzat] koşumladı ve babasını karşılamak üzere Goşen’e çıktı. Ona [babasına] göründü ve [onun] omuzlarına düştü. Uzun bir süre omuzlarında ağladı.

(30) Yisrael, Yosef’e “Yüzünü ve hala hayatta olduğunu gördükten sonra, artık [huzurla] ölebilirim” dedi.

(31) Yosef, kardeşlerine ve babasının ev halkına “Çıkıp Paro’ya anlatayım” dedi. “Ona [şöyle] diyeceğim: ‘Kenaan Ülkesi’ndeki kardeşlerim ve babamın ev halkı bana geldiler.

(32) Bu adamlar davar çobanıdırlar ve [Kenaan’da] hayvancılıkla uğraşırlardı. Davarlarını, sığırlarını ve kendilerine ait her şeyi de [beraberlerinde] getirdiler’.

(33) “Paro sizi çağırtıp ‘Ne iş yaparsınız?’ dediğinde,

(34) ‘Kullarınız, hayvancılıkla uğraştılar – çocukluğumuzdan şimdiye kadar; hem biz hem babalarımız’ diyeceksiniz. Böylece Goşen’de yerleşebilmeniz mümkün olacak. Zira davar çobanlığı Mısır’da tabudur”.