(1) Bunlar Noah’ın oğulları Şem, Ham ve Yefet’in soylarıdır. [Tüm] Çocuklar onlara Tufan’dan sonra doğmuştu.

(2) Yefet’in oğulları, Gomer, Magog, Maday, Yavan, Tuval, Meşeh ve Tiras’tır.

(3) Gomer’in oğulları, Aşkenaz, Rifat ve Togarma’dır.

(4) Yavan’ın oğulları, Elişa, Tarşiş, Kitim ve Dodanim’dir

(5) Yalıtılmış halklar, kendi ülkelerine [gittiklerinde, işte] bunlardan ayrılmışlardır. Her biri kendi halkı içinde, ailesine göre kendine has diline sahipti.

(6) Ham’ın oğulları, Kuş, Mitsrayim, Put ve Kenaan’dır.

(7) Kuş’un oğulları, Seva, Havila, Savta, Raama ve Savteha’dır. Raama’nın oğulları Şeva ve Dedan’dır.

(8) Kuş, Nimrod’a baba oldu – [Nimrod] dünyada güç sahibi olan ilk kişiydi.

(9) Tanrı’nın önünde güçlü bir avcıydı. Bu sebeple, “Nimrod gibi – Tanrı’nın önünde güçlü bir avcı” şeklinde bir deyiş vardır.

(10) Krallığının başlangıcı, Şinar diyarındaki Bavel, [ayrıca] Ereh, Akad ve Kalne’dir.

(11) Aşur o ülkeden çıktı ve Nineve’yi, Rehovot, İr’i ve Kalah’ı inşa etti.

(12) [Ayrıca] Nineve ile Kalah arasında Resen’i [kurdu]. [Nineve] Büyük bir şehirdir.

(13) Mitsrayim Ludim’e, Anamim’e, Leavim’e ve Naftuhim’e baba oldu.

(14) [Ayrıca] Patrusim’e, Kasluhim’e – ki Peliştim ondan türemiştir – ve Kaftorim’e.

(15) Kenaan, Behor oğlu Tsidon’a ve Het’e baba oldu.

(16) [Ayrıca] Yevusiler’e, Emoriler’e, Girgaşiler’e,

(17) Hiviler’e, Arkiler’e, Siniler’e,

(18) Arvadiler’e, Tsemariler’e ve Hamatiler’e. Daha sonra Kenaani aileleri dağıldılar.

(19) Kenaan sınırı, Tsidon’dan Gerar yönünde Aza’ya; Sedom, Amora, Adma ve Tsevoyim yönünde de Laşa’ya kadar uzandı.

(20) Bunlar, ülkelerinde ve halklarında, ailelerine ve dillerine göre, Ham’ın oğullarıdır.

(21) Şem’e de oğullar doğdu. [Şem,] tüm Ever oğullarının babasıdır [ve] en büyük [kardeş olan] Yefet’in kardeşidir.

(22) Şem’in oğulları, Elam, Aşur, Arpahşad, Lud ve Aram’dır.

(23) Aram’ın oğulları, Uts, Hul, Geter ve Maş’tır.

(24) Arpahşad’ın bir oğlu oldu – Şelah; ve Şelah’ın bir oğlu oldu – Ever.

(25) Ever’in iki oğlu oldu. Birinin adı Peleg’di, çünkü dünya onun zamanında bölünmüştü. [Peleg’in] Kardeşinin adı ise Yoktan’dı.

(26) Yoktan, Almodad’a, Şelef’e, Hatsarmavet’e ve Yerah’a baba oldu.

(27) [Ayrıca] Adoram’a, Uzal’a, Dikla’ya

(28) Oval’a, Avimael’e, Şeva’ya,

(29) Ofir’e, Havila’ya, Yovav’a – tüm bunlar Yoktan’ın oğullarıdır.

(30) [Bunların] Yerleşim yerleri, Meşa’dan, doğudaki dağ olan Sefer’e doğrudur.

(31) Bunlar, ülkelerinde, halklarına göre; ailelerine ve dillerine göre Şem’in oğullarıdır.

(32) Noah’ın oğullarının aileleri, halklarındaki nesillerine göre bu şekildeydi. Ve Tufan’dan sonra [tüm] halklar yeryüzüne bunlardan [türeyerek] yayılmışlardır.